Barbara Kurdybowicz

W Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Zabierzowie pracuje od 1994 roku. Pracę dzieli pomiędzy diagnozę i terapię psychologiczną dzieci w wieku 0-10 lat oraz prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i udzielanie wsparcia dla rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. Prowadzi także zajęcia grupowe dla małych dzieci z nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym oraz zajęcia dla dzieci przedszkolnych z trudnościami w sferze społeczno – emocjonalnej.

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie kierunek Psychologia (1991 r.)

Dokształcanie:

 • szkolenie „Systemowa terapia rodzin” (Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży)
 • kurs doskonalący „Psychiatria dzieci i młodzieży” (Medyczne Centrum Kształcenia)(Centrum CBT w Warszawie)
 • kurs „Praca z dzieckiem z ADHD” (Centrum CBT w Warszawie)
 • kurs „Medyczna diagnoza i medyczno – terapeutyczny model pracy” (Centrum CBT w Warszawie)
 • Warsztaty w Instytucie Kształcenia Nauczycieli ( Kompleksowe planowanie programów edukacyjno – rewalidacyjnych dla dzieci z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością, Jak pomóc dziecku z zespołem Aspergera ?, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego)
 • Staż terapeutyczny organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej dotyczący wykorzystania technik behawioralnych w pracy z dzieckiem z autyzmem
 • Kurs Diagnoza z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej SGS i wspomaganie dzieci pięcioletnich w osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole
 • udział w szkoleniu kwalifikacyjnym z zakresu wstępnej diagnozy dysleksji rozwojowej z użyciem Baterii metod diagnozy przyczyn trudności szkolnych u dzieci ośmioletnich – uzyskanie pełnych uprawnień do posługiwania się Baterią-8 w praktyce diagnostycznej
 • dwuletnie szkolenie podyplomowe „Podejście systemowe w terapii rodzin” (Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii)
 • kurs kwalifikacyjny Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów autystycznych (KIRE)
 • szkolenie Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • kurs „Metody behawioralno – poznawcze wykorzystywane w leczeniu zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży” (Centrum CBT w Warszawie)
 • szkolenie „Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi” (Polski Instytut Terapii Krótkoterminowej)
 • szkolenie „Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym”
 • szkolenie uprawniające do wykorzystywania narzędzia Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (diagnoza dzieci w wieku od 1. miesiąca życia do 9. roku życia)
 • szkolenie nadające uprawnienia diagnostyczne do posługiwania się Skala Inteligencji Stanford – Binet 5
 • udział w konferencjach naukowo – szkoleniowych (m.in. „Spektrum Autyzmu – Spektrum Metod. Nauka i Praktyka”, „Spektrum autyzmu – Spektrum terapii. Całościowe podejście terapeutyczne do całościowych zaburzeń rozwoju”, „Pomiędzy ideą a rzeczywistością – towarzyszenie rodzinie z małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju zgodnie z koncepcją ICF”

Dodatkowe funkcje i osiągnięcia:

 • współautor programu „Poradnia dla nauczycieli”
 • współautor programu „Wczesne wykrywanie ryzyka dysleksji u dzieci”
 • autor „Programu dla dzieci przedszkolnych rozwijającego kompetencje emocjonalno – społeczne ”

Stopień awansu zawodowego:

 • nauczyciel dyplomowany

Wcześniejsze doswiadczenie zawodowe:

 • psycholog w przedszkolu i szkole integracyjnej (10 lat)
 • współpraca z Laboratorium Psychologii Rozwoju Małego Dziecka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (badania małych dzieci urodzonych z masą poniżej 1000 g – badania do projektu)