Agnieszka Staśko

Prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, prowadzenie terapii metodą EEG Biofeedback, prowadzenie diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej w ramach zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Praca na stanowisku nauczyciela wspomagającego

Wykształcenie:

 • Studia magisterskie na kierunku Pedagogika Specjalna WSP Kraków (1996)
 • Studia fakultatywne z zakresu umiejętności psychoedukacyjnych prowadzone przez Katedrę Pedagogiki Specjalnej WSP w Krakowie (1997)
 • Studia Podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki WSP w Kielcach (2000)
 • Studia Podyplomowe w zakresie Integracji Sensorycznej Ateneum- Szkoła Wyższa w Gdańsku (2020)

Dokształcanie:

 • Szkolenie Trener EEG – Biofeedback I stopnia
 • Dwustopniowe szkolenie dające uprawnienia Terapeuty Integracji Sensorycznej.
 • Kurs: Ocena diagnostyczna procesów integracji sensorycznej w ujęciu neurorozwojowym.
 • Kurs: Dziecko nadpobudliwe – diagnoza i postępowanie wychowawcze
 • Kurs: Praca z dzieckiem autystycznym
 • Kurs: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – I stopień
 • Kurs: Formy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z uczniami upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim
 • Kurs w formie e-learningu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - stymulacja zmysłowa.
 • Szkolenie w ramach projektu: „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Szkolenie: Podstawy integracji sensorycznej.
 • Szkolenie: Autyzm- fakty i mity.
 • Szkolenie podstawowe oraz szkolenie dodatkowe- METODYKA Makaton – Program Rozwoju Komunikacji.
 • Szkolenie: Metody i techniki muzykoterapeutyczne w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
 • Szkolenie: Pedagogika Montessori dla dzieci do 3 roku życia
 • Szkolenie: Czego można uczyć ucznia z głębokim upośledzeniem umysłowym – ocena umiejętności poznawczych ucznia
 • Szkolenie: Dostosowanie wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia na podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 • Szkolenie: Organizacja bieżącej pracy nauczyciela z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych a indywidualizacja procesu dydaktycznego.
 • Szkolenia dotyczące tworzenia projektów oraz pozyskiwania środków zewnętrznych na finansowanie projektów rozwojowych organizacji pozarządowych wspierających dzieci i młodzież.
 • Szkolenie: Odpowiedzialność prawna członków zarządów i wewnętrznych organów kontroli fundacji i stowarzyszeń.
 • Warsztaty szkoleniowe: „Programy aktywności: świadomość ciała, dotyk i komunikacja – M.C. Knillów
 • Warsztaty: Metoda wideotreningu komunikacji w pracy z uczniem niepełnosprawnym oraz udział w treningu komunikacji „Wideotrening komunikacji w szkole (VIT)”.
 • Warsztaty: Techniki terapii manualnej wpływające na dynamikę twarzy
 • Warsztaty: Techniki terapii manualnej wpływające na dynamikę twarzy
 • Warsztaty szkoleniowe: Terapia ustno – twarzowa i stymulacja sensomotoryczna osób z nieprawidłowym napięciem mięśniowym
 • Warsztaty: Kinezjologia edukacyjna na podstawie metody P. Dennisona
 • Warsztaty metodyczne: Wiersze i opowiadania do kreślenia i składania – wiosna
 • Warsztaty metodyczne: Bale i imprezy okolicznościowe w przedszkolu, szkole i …
 • Szkolenie warsztatowe: Przygoda z teatrem
 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: „Spektrum autyzmu – spektrum terapii. Całościowe podejście terapeutyczne do całościowych zaburzeń rozwoju”.
 • Konferencja: Rodzina – relacja – wsparcie. Relacja jako podstawa oddziaływań terapeutycznych wspierających rodzinę z małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju
 • Forum Oświatowe w zakresie szkolnictwa specjalnego pn. „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów – stare i nowe wyzwania”.
 • Konferencja: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka szansą pomocy dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie
 • II Konferencja Nauka i Biznes – razem dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.
 • Ogólnopolskie konferencje Neuroterapeutów Oświatowych Biofeedback w Krakowie.
 • Konferencja: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka szansą pomocy dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie

Dodatkowe funkcje i osiągnięcia:

 • Współzałożyciel i członek zarządu Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Bona Fide
 • Współzałożyciel i członek zarządu Fundacji na Rzecz Osób Chorych Psychicznie Stefania
 • Lider Zespołu Samokształceniowego w Zespole Szkół Specjalnych nr 9.
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

Stopień awansu zawodowego:

 • Nauczyciel dyplomowany.

Wcześniejsze doswiadczenie zawodowe:

 • * Szkoła Podstawowa Specjalna nr 121 w Krakowie. * Zespół Szkół Specjalnych nr 9 w Krakowie. * Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Bona Fide w Krakowie. * Szkoła Podstawowa w Kryspinowie.