Brygida Zioło

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabierzowie pracuje jako pedagog od 2005 roku. W codziennej pracy zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży oraz w razie potrzeby prowadzi terapię logopedyczną. Uczestniczy w posiedzeniach Rad Pedagogicznych na terenie szkół, dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z rodzicami w czasie wygłaszanych prelekcji. Prowadzi zajęcia z zakresu Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, obejmujące opieką dzieci najmłodsze z opóźnieniami i zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym.

Wykształcenie:

 • studia z zakresu Pedagogiki Resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1986 r.)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • studia podyplomowe z zakresu „Wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka” w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu „Terapii Pedagogicznej” w Polskim Towarzystwie Psychologów Praktyków w Krakowie
 • studia podyplomowe z zakresu „Logopedii” w Akademii Pedagogicznej w Krakowie (1995 r.)

Dokształcanie:

 • szkolenie z zakresu Profilaktyka zachowań ryzykownych w szkole – Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków w Krakowie
 • udział w konferencji nt. Ciągle żywych dylematów logopedy-praktyka (tematy: jąkanie, afazja, autyzm, kompetencje orofacyjne, mutyzm)- Oddział Małopolski Polskiego Związku Logopedów
 • udział w konferencji nt. Spektrum autyzmu – spektrum terapii. Całościowe podejście terapeutyczne do całościowych zaburzeń rozwoju” – Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom
 • szkolenie z zakresu Niebieskiej karty w oświacie – Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków w Krakowie
 • szkolenie z zakresu Indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Analiza orzeczeń psychologiczno-pedagogicznych” – Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków w Krakowie
 • szkolenie z zakresu Ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w codziennej pracy nauczyciela” – RAD-COM
 • szkolenie z zakresu Posługiwania się znakami manualnymi i symbolami Makatonu w terapii osób z trudnościami w porozumiewaniu się – MAKATON® Program Rozwoju Komunikacji
 • warsztaty z zakresu Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia -Polski Związek Logopedów – Oddział Małopolski
 • udział w konferencji nt. Dyskalkulii- mity i prawda o problemie – PPP dla Dzieci Dyslektycznych i PPP nr 2
 • udział w szkoleniu kwalifikacyjnym z zakresu wstępnej diagnozy dysleksji rozwojowej z użyciem Baterii metod diagnozy przyczyn trudności szkolnych u dzieci ośmioletnich – uzyskanie pełnych uprawnień do posługiwania się Baterią-8 w praktyce diagnostycznej
 • staż terapeutyczny dotyczący Pracy z dziećmi autystycznymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 4 w Krakowie przy Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej
 • udział w konferencji nt. Diagnozy umiejętności matematycznych dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się – Europejski Instytut Socrates Scola w Gliwicach
 • udział w konferencji nt. Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – Wydział Edukacji UMK, Kuratorium Oświaty w Krakowie
 • warsztaty z zakresu Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego -Instytut Kształcenia Nauczycieli w Krakowie
 • szkolenie z zakresu Technik dramowych w pracy grupowej- Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków
 • szkolenie z zakresu Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w praktyce – Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej w Krakowie
 • szkolenie z zakresu Rozwiązywania konfliktów metodą mediacji- Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie
 • szkolenie z zakresu Diagnozy alkoholowego zespołu płodowego FAS
 • szkolenie z zakresu Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z wykorzystaniem integracji sensorycznej – Centrum Szkoleniowe Fundacji Homo Homini w Krakowie
 • szkolenie z zakresu Podstaw umiejętności psychologicznych – Polskie Towarzystwo Psychologów Praktyków w Krakowie
 • szkolenie z zakresu Metody Dobrego Startu – Polskie Towarzystwo Dysleksji w Gdańsku
 • szkolenie z zakresu Pracy z dziećmi implantowanymi – Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach pod Warszawą
 • szkolenie z zakresu Diagnozy i terapii jąkania – Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Krakowie

Stopień awansu zawodowego:

 • nauczyciel dyplomowany

Wcześniejsze doswiadczenie zawodowe:

 • założenie i prowadzenie przez 5 lat Prywatnego Centrum Terapii Mowy „Gaduła” w Krakowie
 • prowadzenie gabinetu logopedycznego w Przedszkolu nr 123 w Krakowie
 • praktyka zawodowa w Poradni Logopedycznej przy Al. Pokoju w Krakowie
 • nauczyciel w Przedszkolu nr 123 w Krakowie