Barbara Kurdybowicz

W Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Zabierzowie pracuje od 1994 roku. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w wieku 0-10 lat. Od 7 lat zajmuje się wykrywaniem u dzieci w wieku 6-7 z tzw. ryzyka dysleksji. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w czasie organizowanych przez siebie szkoleń dla nauczycieli i pedagogów szkolnych. Spotyka się z nauczycielami na terenie szkół omawiając indywidualne przypadki, a także uczestnicząc w posiedzeniach Rad Pedagogicznych. Wygłasza prelekcje dla rodziców. Prowadzi zajęcia z zakresu: „Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka” .Wygłasza prelekcje dla rodziców w działającym w poradni Gabinecie Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, prowadzi zajęcia dla dzieci oraz pracuje z ich rodzicami.

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie kierunek Psychologia (1991 r.)

Dokształcanie:

 • szkolenie „Systemowa terapia rodzin” (Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży)
 • kurs doskonalący „Psychiatria dzieci i młodzieży” (Medyczne Centrum Kształcenia)(Centrum CBT w Warszawie)
 • kurs „Praca z dzieckiem z ADHD” (Centrum CBT w Warszawie)
 • kurs „Medyczna diagnoza i medyczno – terapeutyczny model pracy” (Centrum CBT w Warszawie)
 • Warsztaty w Instytucie Kształcenia Nauczycieli ( Kompleksowe planowanie programów edukacyjno – rewalidacyjnych dla dzieci z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością, Jak pomóc dziecku z zespołem Aspergera ?, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego)
 • Staż terapeutyczny organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej dotyczący wykorzystania technik behawioralnych w pracy z dzieckiem z autyzmem
 • Kurs Diagnoza z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej SGS i wspomaganie dzieci pięcioletnich w osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole
 • udział w szkoleniu kwalifikacyjnym z zakresu wstępnej diagnozy dysleksji rozwojowej z użyciem Baterii metod diagnozy przyczyn trudności szkolnych u dzieci ośmioletnich – uzyskanie pełnych uprawnień do posługiwania się Baterią-8 w praktyce diagnostycznej

Dodatkowe funkcje i osiągnięcia:

 • współautor programu „Poradnia dla nauczycieli”
 • współautor programu „Wczesne wykrywanie ryzyka dysleksji u dzieci”

Stopień awansu zawodowego:

 • nauczyciel dyplomowany