Zajęcia dla uczniów

Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Terapia EEG Biofeedback w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabierzowie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabierzowie (Zabierzów, ul. Cmentarna 2) prowadzi ciągły nabór dzieci na terapię metodą EEG Biofeedback. Terapia proponowana jest wyłącznie w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. EEG Biofeedback jest nowoczesną techniką treningu mózgu. Celem treningu jest zarówno zwiększanie możliwości poznawczych, jak i terapia zaburzeń pracy mózgu. Metoda oparta jest na biologicznym sprzężeniu zwrotnym, tzn. polega na przekazywaniu organizmowi informacji zwrotnej o jego stanie. Ma bardzo szerokie zastosowanie, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Metoda jest nieinwazyjna. Zastosowanie gier oraz animacji graficznych wykorzystywanych w trakcie treningu sprawia, że metoda jest atrakcyjną formą terapii dla dzieci. Trening jest całkowicie bezpieczny. Czujniki na głowie trenującego służą tylko do pomiaru i nie są do nich podawane żadne impulsy elektryczne. Urządzeniem do treningu neurofeedback jest elektroencefalograf z odpowiednim oprogramowaniem. Na skórze głowy w różnych miejscach umieszcza się elektrody, których zadaniem jest zbieranie danych o występowaniu w danym momencie poszczególnych rytmów fal mózgowych. Czujniki na głowie trenującego służą tylko do pomiaru i nie są do nich podawane żadne impulsy elektryczne. Oprogramowanie synchronizuje zapis EEG dziecka z obrazem na monitorze i przekształca te informacje w zrozumiały dla trenującego obraz w postaci animacji. Zadaniem dziecka jest skupienie się na tym obrazie, aby bez klawiatury i joysticka, a jedynie siłą swojej woli uruchamiać animację. W ten sposób powstaje sprzężenie zwrotne. Dziecko widzi efekty właściwej koncentracji uwagi, w postaci toczącej się animacji. Poprawne wykonanie zadania może być także nagradzane punktami lub sygnałem dźwiękowym. Nagroda pojawia się, jeśli aktywność fal mózgowych znajduje się w pożądanej częstotliwości. W przeciwnym razie, obraz na monitorze pozostaje nieruchomy. W ten sposób, poprzez skupienie uwagi, dziecko aktywuje swój mózg i uczy się nim sterować. Wykorzystywana w naszej placówce aparatura systemu Pro Comp 2 posiada wszelkie normy i certyfikaty medyczne.

Warunki kwalifikacji:
 przyjmujemy: uczniów od klasy III szkoły podstawowej (w uzasadnionych przypadkach młodsze dzieci) do końca edukacji,
 dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi, lękami, ADHD, ADD,
 z normą intelektualną.

Wymagane dokumenty (w przypadku nowych zgłoszeń):
 aktualne badanie EEG z adnotacją lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do terapii BFB,
 w miarę możliwości badanie QEEG (płatne),
 plan zajęć szkolnych i dodatkowych dziecka.

Dziecko należy zgłosić w sekretariacie poradni. Otrzymają wówczas Państwo numer na liście oczekujących.
O zbliżającym się terminie treningów zawiadamiamy telefonicznie.

Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabierzowie, Punkt Konsultacyjny w Czernichowie.

Osoby prowadzące: mgr Joanna Hanusz- psycholog/terapeuta Biofeedback, mgr Ewelina Zając -  psycholog/terapeuta Biofeedbeck, mgr Paweł Nowak – pedagog/terapeuta Biofeedbeck

WARSZTATY DLA DZIECI NIEŚMIAŁYCH,
Z OBJAWAMI MUTYZMU WYBIÓRCZEGO

 

CEL: Poprawa komunikacji oraz interakcji społecznych.

DLA KOGO? Dzieci w wieku 6-7 lat.

KIEDY? listopad 2018 r. – maj 2019 r.

GDZIE? Punkt Konsultacyjny w Czernichowie.

FORMA: Warsztaty

PROWADZĄCY: mgr Anna Lorek – Żarnowska – psycholog, mgr Paulina Rozmus – neurologopeda/pedagog

GRUPA  TERAPEUTYCZNA DLA DZIECI
Z PROBLEMAMI SPOŁECZNO-EMOCJONALNYMI

 

CEL: Rozwijanie kompetencji społecznych, prospołecznych i dojrzałości emocjonalnej.

DLA KOGO? Uczniowie klas I-III z zaburzeniami zachowania i emocji.

KIEDY? styczeń – czerwiec 2019 r.

GDZIE? Punkt Konsultacyjny w Morawicy.

FORMA: Warsztaty

PROWADZĄCY: mgr Patyrcja Lisowska-Górny – psycholog

ZAJĘCIA GRUPOWE  TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Z ELEMENTAMI PSYCHODRAMY I TZA

 

CEL: Poprawa funkcjonowania emocjonalno-społecznego.

DLA KOGO? Uczniowie klas V i VI.

KIEDY? listopad 2018 r. – czerwiec 2019 r.

GDZIE? Punkt Konsultacyjny w Morawicy.

FORMA: Warsztaty

PROWADZĄCY: mgr Ewelina Zając – psycholog, mgr Iwona Szuperska- Mazur – psycholog

ZAJĘCIA GRUPOWE DLA ZDOLNYCH DZIECI
TRENING TWÓRCZEGO MYŚLENIA, KREATYWNOŚCI I POMYSŁOWOŚCI

 

CEL: Rozwój kreatywności i twórczego myślenia.

DLA KOGO? Uczniowie szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum (grupa utworzona na terenie szkoły).

KIEDY? cały rok szkolny.

GDZIE? Na terenie zainteresowanej szkoły (3 spotkania 1,5-godzinne).

FORMA: Warsztaty

PROWADZĄCY: mgr Ewelina Zając – psycholog, mgr Anna Lorek-Żarnowska – psycholog, Patrycja Lisowska-Górny – psycholog

WARSZTATY O CHARAKTERZE AKTYWIZUJĄCYM WYBÓR ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
I PONADGIMNAZJALNYCH

 

CEL: Wybór szkoły pod kątem wykonywanego zawodu.

DLA KOGO? Uczniowie klas VIII szkół podstawowych, II lub III szkół ponadgimnazjalnych.

KIEDY? cały rok szkolny.

GDZIE? Na terenie zainteresowanej szkoły.

FORMA: Warsztaty

PROWADZĄCY: mgr Iwona Szuperska-Mazur – psycholog/doradca zawodowy