Zajęcia dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Zajęcia dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Tytuł: Terapia EEG Biofeedback w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabierzowie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabierzowie (Zabierzów, ul. Cmentarna 2) prowadzi ciągły nabór dzieci na terapię metodą EEG Biofeedback. Terapia proponowana jest wyłącznie w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

EEG Biofeedback jest nowoczesną techniką treningu mózgu. Celem treningu jest zarówno zwiększanie możliwości poznawczych, jak i terapia zaburzeń pracy mózgu. Metoda oparta jest na biologicznym sprzężeniu zwrotnym, tzn. polega na przekazywaniu organizmowi informacji zwrotnej o jego stanie. Ma bardzo szerokie zastosowanie, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.

Metoda jest nieinwazyjna. Zastosowanie gier oraz animacji graficznych wykorzystywanych w trakcie treningu sprawia, że metoda jest atrakcyjną formą terapii dla dzieci. Trening jest całkowicie bezpieczny. Czujniki na głowie trenującego służą tylko do pomiaru i nie są do nich podawane żadne impulsy elektryczne.

Urządzeniem do treningu neurofeedback jest elektroencefalograf z odpowiednim oprogramowaniem. Na skórze głowy w różnych miejscach umieszcza się elektrody, których zadaniem jest zbieranie danych o występowaniu w danym momencie poszczególnych rytmów fal mózgowych. Czujniki na głowie trenującego służą tylko do pomiaru i nie są do nich podawane żadne impulsy elektryczne.

Oprogramowanie synchronizuje zapis EEG dziecka z obrazem na monitorze i przekształca te informacje w zrozumiały dla trenującego obraz w postaci

animacji. Zadaniem dziecka jest skupienie się na tym obrazie, aby bez klawiatury i joysticka, a jedynie siłą swojej woli uruchamiać animację. W ten sposób powstaje sprzężenie zwrotne.

Dziecko widzi efekty właściwej koncentracji uwagi, w postaci toczącej się animacji. Poprawne wykonanie zadania może być także nagradzane punktami lub sygnałem dźwiękowym. Nagroda pojawia się, jeśli aktywność fal mózgowych znajduje się w pożądanej częstotliwości. W przeciwnym razie, obraz na monitorze pozostaje nieruchomy. W ten sposób, poprzez skupienie uwagi, dziecko aktywuje swój mózg i uczy się nim sterować.

Wykorzystywana w naszej placówce aparatura systemu Pro Comp 2 posiada wszelkie normy i certyfikaty medyczne.

Warunki kwalifikacji:

 przyjmujemy: uczniów od klasy III szkoły podstawowej (w uzasadnionych przypadkach młodsze dzieci) do końca edukacji,

 dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi, lękami, ADHD, ADD,

 z normą intelektualną.

Wymagane dokumenty (w przypadku nowych zgłoszeń):

 aktualne badanie EEG z adnotacją lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do terapii BFB,

 w miarę możliwości badanie QEEG (płatne),

 karta zgłoszeniowa (druk dostępny w recepcji oraz stronie internetowej Poradni),

 plan zajęć szkolnych i dodatkowych dziecka.

Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie poradni. Otrzymają wówczas Państwo numer na liście oczekujących.

O zbliżającym się terminie treningów zawiadamiamy telefonicznie.


TRENING TWÓRCZEGO MYŚLENIA

CEL: Rozwój kreatywności i twórczego myślenia.

DLA KOGO? Uczniowie VII – VIII klasa szkoły podstawowej, I – III klasa gimnazjum (grupa utworzona na terenie szkoły).

KIEDY? Cały rok szkolny

GDZIE? Na terenie zainteresowanej szkoły (3 spotkania 1,5-godzinne).

FORMA: Warsztaty

PROWADZĄCY: mgr Ewelina Zając – psycholog
mgr Iwona Szuperska-Mazur – psycholog