Raport z ewaluacji

W roku szkolnym 2011/2012 została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Zabierzowie przez Nadzór Pedagogiczny Kuratorium Oświaty w Krakowie (System Ewaluacji Oświaty)

Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Badaniem objęto 9 klientów dorosłych, 18 rodziców dzieci korzystających z pomocy poradni, 8 pracowników merytorycznych. Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z partnerami poradni, a także analizę dokumentacji oraz obserwację placówki.

W efekcie przeprowadzonej ewaluacji Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w bardzo wysokim stopniu wypełniania wymagania stawiane placówce oświatowej.