Misja

Plan Rozwoju Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zabierzowie
Na lata 2009-2010 – 2014/2015

Wizja

Matka Teresa z Kalkuty
laureatka Pokojowej Nagrody Nobla
Nie martw się tak bardzo problemami jakimi żyje świat, ale po prostu odpowiadaj na potrzeby konkretnych ludzi.

Misja

Poradnia jest placówką oświatową obejmującą swoim zasięgiem działanie trzy podkrakowskie gminy tj.: Zabierzów, Liszki, Czernichów. Istniejemy po to, aby zapewnić pomoc psychologiczno – pedagogiczną dzieciom, ich rodzicom, nauczycielom. Zapewniamy poszanowanie prawa każdego do indywidualnego rozwoju, dyskrecję, atmosferę bezpieczeństwa. Poprzez ciągłe dokształcanie, wzbogacanie bazy testów i pomocy dbamy o profesjonalizm usług. Współpracując, ze środowiskiem lokalnym oraz innymi instytucjami takimi jak szkoły, pomoc społeczna, policja tworzymy kompleksowy system pomocy dzieciom i rodzinie. Staramy się aby pomoc była dostępna zarówno w sensie teoretycznym (tworzymy sieć Punktów Konsultacyjnych) jak i psychologicznym (poprzez psychoedukację i otwartą, życzliwą pomoc). Rozwijamy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka blisko jego miejsca zamieszkania, jednocześnie dbamy o profesjonalną i wielospecjalistyczną i pomoc zarówno dziecku jak i jego rodzinie.

 

Cel ogólny: Wzbogacanie ofert poradni w zakresie świadczonych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Cele strategiczne:

 • Zapewnienie profesjonalnej diagnozy oraz dalszej pomocy terapeutycznej w formie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzicom,
 • Zapewnienie uczniom gimnazjum i szkół ponad gimnazjalnych doradztwa zawodowego,
 • Wsparcie kompetencji wychowawczych rodziców jako profilaktyka trudności wychowawczych,
 • Doskonalenie jakości pracy w zakresie diagnozowania,
 • Podniesienie efektywności działań promocyjnych poradni,
 • Wspieranie szkół w ich funkcjach wychowawczych i dydaktycznych.

 

Cel strategiczny Nr 1:Zapewnienie profesjonalnej diagnozy oraz dalszej pomocy terapeutycznej w formie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzicom.

Cele taktyczne:

 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zajmujących się diagnozą zaburzeń oraz stymulacją rozwoju małego dziecka,
 • Wzbogacanie bazy testowej poradni oraz pomocy dydaktycznych do zajęć wczesnego wspomagania rozwoju,
 • Ułatwianie niepełnosprawnym dzieciom i ich rodzicom dostępu do zajęć wczesnego wspomagania rozwoju.

Cele operacyjne:

 • Udział pracowników w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego oraz studiach podyplomowych w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju (rok szkolny 2009/2010 i później),
 • Analiza kadry merytorycznej pod kątem przygotowania do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w celu maksymalnego wykorzystania posiadanego potencjału pracowników. Określenie braków i potrzeb,
 • Zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego: wzbogacenie pomocy dydaktycznej i sprzętów w gabinecie wczesnego wspomagania w Zabierzowie. Utworzenie i wyposażenie takiego gabinetu w Czernichowie (I semestr roku szkolnego 2009/2010 i dalej),
 • Współpraca z placówkami służby zdrowia, ośrodkiem pomocy społecznej. Wypracowanie zasad współpracy w celu zapewnienia maksymalnej efektywności w zakresie tworzenia indywidualnego programu pomocy oraz jego realizacji, gwarantującego pełne koordynacje działań specjalistów prowadzących terapie danego dziecka (rok szkolny 2009/2010 i dalej),
 • Systematyczne monitorowanie i ewentualne realizowania zadania.

 

Cel strategiczny Nr 2: Świadomy wybór szkoły i zawodu przez młodzież, poprzez doradztwo zawodowe.

Cele taktyczne:

 • Umożliwienie młodzieży odkrycie swoich predyspozycji zawodowych,
 • Zbieranie informacji o rynku pracy,
 • Zbieranie informacji o możliwościach kształcenia ponadgimnazjalnego.

Cele operacyjne:

 • Nawiązanie współpracy z Urzędem Pracy, płynne przekazywanie informacji (rok 2009/2010 i dalej),
 • Rozwijanie współpracy z doradcami zawodowymi gimnazjów oraz pedagogami szkół ponadgimnazjalnych – ustalenie wspólnie wytycznych do systemu udzielanej pomocy w zakresie doradztwa zawodowego na terenie podległych szkół (rok szkolny 2009/2010 i dalej),
 • Włączenie się pracowników poradni w przygotowanie Targów Edukacyjnych na terenie podległych gmin (rok szkolny 2009/2010 i dalej),
 • Zorganizowanie indywidualnych konsultacji dla młodzieży w zakresie orientacji zawodowej (cały czas),
 • Przeprowadzenie warsztatów dotyczących odkrywania własnych preferencji zawodowych w szkołach, które ogłaszają takie zapotrzebowanie (cały czas).

 

Cel strategiczny Nr 3: Wsparcie kompetencji wychowawczych rodziców jako profilaktyka trudności wychowawczych.

Cele taktyczne:

 • Zorganizowane poradnictwo zintegrowanego,
 • Objęcie pomocą rodziców dzieci przejawiających trudności wychowawcze (wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, wyposażenie rodziców w nowe sposoby radzenia sobie z trudnościami),
 • Zwrócenie uwagi rodziców dzieci na ich potrzeby, jak również zagrożenia (gry komputerowe, uzależnienia, wczesne związki seksualne).

Cele operacyjne:

 • Analiza potrzeb środowiska (w oparciu o zgłoszenia w poradni trudności wychowawczych oraz informacje pedagogów ze szkoły ) – cały rok,
 • Zorganizowanie możliwości zadawania anonimowych pytań internetowych i porad psychologa cały rok,
 • Utworzenie grupy warsztatowej psychoedukację dla rodziców dzieci w wieku 6-10 lat sprawiających trudności wychowawcze cały rok,
 • Organizowanie spotkań z rodzicami na terenie szkół (działalność psychoedukacyjna) cały rok.

 

Cel strategiczny Nr 4: Doskonalenie jakości pracy poradni w zakresie diagnozowania.

Cele taktyczne:

 • Zapewnienie prawidłowego, zgodnego ze standardami procesu diagnozowania w obszarze metod i narzędzi diagnostycznych, organizacji procesu diagnozowania i jego przebiegu oraz efektów diagnozowania,
 • Szczegółowe opracowanie i przyjęcie procedur w zakresie diagnozowania specyficznych trudności w zakresie czytania i pisania.

Cele operacyjne:

 • Przeanalizowanie i ewentualne znowelizowanie procedury postępowania diagnostycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego i wytycznymi organu sprawującego nadzór merytoryczny nad poradnią (rok szkolny 2009/2010 i dalej),
 • Przeanalizowanie i jasne określone procedury przyjmowania dzieci kierowanych na badania pod kątem specyficznych trudności w nauce (rok szkolny 2009/2010 i dalej),
 • Opracowanie standardów postępowania diagnostycznego w zakresie poszczególnych grup problemów – sukcesywnie w kolejnych latach zgodnie z planem rocznym,
 • Wzbogacenie warsztatu pracy pracowników (analiza coroczna potrzeb w zakresie wyposażenia w teksty) – wszystkie lata.

 

Cel strategiczny Nr 5: Podniesienie efektywności działań promocji poradni.

Cele taktyczne:

 • Dotacje z ofertą pomocy psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczną do jak największej ilości osób zamieszkujących podległe gminy,
 • Wzbogacenie ofert działań promujących poradnię w środowisku.

Cele operacyjne:

 • Kontynuowanie dwa razy w roku imprez środowiskowych dla dzieci niepełnosprawnych Dzień Dziecka, Mikołaj – każdego roku,
 • Wzbogacenie i uaktualnienie strony internetowej poradni (Rok 2009/2010 II semestr),
 • Umieszczenie na stronie internetowej wzorów druków do pobrania dla rodziców (wnioski o wydanie opinii, orzeczenia, zaświadczenie lekarskie) oraz nauczycieli (wzorów opinii o uczniu) I semestr 2009/2010,
 • Umieszczenie na stronie internetowej materiałów edukacyjnych dla rodziców i nauczycieli,
 • Umieszczenie na stronie internetowej ćwiczeń dla dyslektyków,
 • Współpraca z Wydziałem Promocji Opinii Zabierzów (wspólne pisanie projektów Unijnych) cały rok,
 • Rozpowszechnianie wśród klientów ulotek o ofercie poradni – cały rok,
 • Rozwijanie współpracy z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny (placówki służby zdrowia, policja, szkoły, pomoc społeczna) – cały rok,
 • Kontynuowanie współpracy z lokalną prasą oraz wydawnictwami specjalistycznymi.

 

Cel strategiczny Nr 6: Wspieranie szkół w ich funkcjach wychowawczych i dydaktycznych

Cele taktyczne:

 • Rozwijanie współpracy ze szkołami w zakresie ustalania form i metod dostosowania wymagań edukacyjnych wobec uczniów,
 • Wzbogacenie nauczycieli w metody radzenia sobie z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.

Cele operacyjne:

 • Przeprowadzenie szkoleń trzech podległych gminach dla dyrektorów oraz pedagogów o dostosowaniu wymagań edukacyjnych – rok szkolny 2009/2010,
 • Kontynuowanie spotkań grupy wsparcia dla pedagogów,
 • Prowadzenie zajęć indywidualnych grupowych z zakresu socjalizacji rok szkolny 2009/2010,
 • Konsultowanie przypadków dzieci sprawiających trudności wychowawcze z grupą nauczycieli uczących oraz kuratorami sądowymi (interwencje pracownika poradni w szkole) – cały okres,
 • Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli zgodnie z wykazanym zapotrzebowaniem przez nauczycieli.

Plan pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zabierzowie przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1/2009/2010 z dnia 28.09.2009 r.

Załączniki

Pobierz plik Profesjonalna diagnoza i zapewnienie na jej podstawie pomocy postdiagnostycznej.

Pobierz plik Promocja pracy poradni w środowisku lokalnym.

Pobierz plik Świadomy wybór szkoły i zawodu przez młodzież poprzez doradztwo zawodowe.

Pobierz plik Integracja dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym.

Pobierz plik Wzmacnianie postawy prozdrowotnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Pobierz plik Pomoc rodzinie w jej funkcjach wychowawczych oraz poprawa funkcjonowania rodzin w kryzysie.