Małe dziecko

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Co to jest?

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zabierzowie prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci z szeroko rozumianą niepełnosprawnością, od pierwszych miesięcy życia do rozpoczęcia nauki szkolnej.

Oferujemy bezpłatne zajęcia z pedagogiem, logopedą i psychologiem, w wymiarze 1- 2 godzin tygodniowo w zależności od potrzeb dziecka.

Podstawę prawną dla takiej formy pomocy stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 4 kwietnia 2005 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 68, poz. 587).

Obejmujemy opieką dzieci z niepełnosprawnością ruchową, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, z cechami autystycznymi i innymi nieprawidłowościami w rozwoju, organizujemy również spotkania dla rodziców dzieci w ramach grup wsparcia.

Wczesne wspomaganie rozwoju to pobudzanie i stymulowanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od momentu wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania. Stymulacja ta odbywa się poprzez organizowane zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie lub w grupach 2-3 osobowych, w odpowiednio przystosowanych gabinetach wczesnego wspomagania (w uzasadnionych przypadkach, z małym dzieckiem -poniżej 3 lat- na terenie domu).

Wspomaganie rozwoju dziecka najlepiej jest rozpoczynać możliwie jak najszybciej, wówczas mamy większą szansę na wyeliminowanie chociaż części zaburzeń i poprawę funkcjonowania dziecka.

Formy pomocy zalecone są przez poradnię w specjalnej opinii (o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju) i dostosowane są do indywidualnych potrzeb każdego dziecka, a zajęcia prowadzone przez zespół specjalistów (pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta SI, neurologopeda, oligofrenopedagog, tylflopedagog).

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju, pomoc uzyskać mogą również rodzice dziecka poprzez wskazówki odnośnie sposobów usprawniania jego rozwoju w warunkach domowych (indywidualny program ćwiczeń), wsparcie w procesie akceptacji dziecka wraz z jego niepełnosprawnością, poszerzania rozumienia jego zachowań i właściwego na nie reagowania, informowanie o potrzebie wyposażenia dziecka w niezbędny sprzęt, pomoce czy inne przedmioty.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zabierzowie prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju od października 2005 roku. Dysponujemy dwoma gabinetami z odpowiednimi salami do zajęć wczesnego wspomagania rozwoju (w Zabierzowie i Czernichowie), z niezbędnym wyposażeniem do zabawy i pracy z dziećmi. 
Udział w zajęciach odbywa się na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawanej przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym też przez naszą poradnię.

Rodzice mogą kontaktować się w sprawie opinii i udziału dziecka w zajęciach w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zabierzowie.

Zajęcia wczesnego wspomagania prowadzi zespół specjalistów:

mgr Barbara Kurdybowicz – psycholog/terapeuta terapeuta wczesnego rozwoju dzieci i edukacji uczniów autystycznych

mgr Brygida Zioło – pedagog/logopeda/terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju

mgr Anna Zapała – logopeda/tyflopedagog

mgr Monika Blaszke – logopeda/oligofrenopedagog/terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju/terapeuta SI

mgr Paulina Rozmus – logopeda/neurologopeda.

Założenia do programu pracy z dzieckiem i jego rodziną

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka (psycholog, logopeda, pedagog z odpowiednią specjalizacją).

Zajęcia prowadzone są w oparciu o przygotowany indywidualny program pomocy rewalidacyjnej z dzieckiem (dostosowanie form, środków i metod do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka).

Zakres wczesnego wspomagania rozwoju może dotyczyć: rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji oraz poruszaniu się w przestrzeni, usprawnienie widzenia, słuchu, usprawnienie samoobsługi i funkcjonowanie w środowisku.

Zajęcia uwzględniające pomoc w stosunku do rodziców, a zwłaszcza : wsparcie w procesie pełnej akceptacji niepełnosprawności dziecka, rozpoznawanie jego zachowań i ich odpowiedniej interpretacji oraz przekładu reakcji; instruktażu i poradnictwa w zakresie działań rewalidacyjnych; informowanie i doradzanie jak zaopatrzyć dziecko w odpowiedni sprzęt i konieczny do jego rozwoju.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zabierzowie realizuje wczesne wspomaganie rozwoju w pomieszczeniu wyposażonym w najnowsze pomoce logopedyczne oraz zabawki i pomoce dydaktyczne konieczne do pracy z małym dzieckiem. W gabinecie jest lustro logopedyczne, analizator głosek, kasety magnetofonowe z nagraniami materiałów do ćwiczeń onomatopeicznych, miejsce na rozłożenie materaca, radiomagnetofon.
W Punkcie Konsultacyjnym w Czernichowie znajduje się Gabinet Integracji Sensorycznej.

Godziny zajęć wczesnego wspomagania ujęte są w harmonogramie pracy poradni.