Dysleksja

Dysleksja rozwojowa

Dysleksja rozwojowa

Są to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji, uwarunkowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego

Terminologia

Najczęściej stosuje się termin „dysleksja rozwojowa” dla syndromu specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania.

DYSLEKSJA – specyficzne trudności w czytaniu

DYSORTOGRAFIA – specyficzne trudności z opanowaniem

poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne)

DYSGRAFIA – niski poziom graficzny pisma

Przyczyny

Zaburzenia funkcji percepcyjno – motorycznych (spostrzegania wzrokowego, słuchowego, motoryki) i ich współdziałania (integracji percepcyjno – motorycznej), funkcji językowych, pamięci (wzrokowej, słuchowej, ruchowej), lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni

Etiologia

Uwarunkowania tych zaburzeń są wielorakie. Wskazuje się na dziedziczność, zmiany anatomiczne i zaburzenia fizjologiczne układu nerwowego (w okresie ciąży i porodu o nieprawidłowym przebiegu). Zaniedbane środowisko oraz brak szybkiej interwencji pogłębia zaburzenia i trudności dziecka

Objawy dysleksji rozwojowej

Specyficzne trudności w czytaniu ujawniają się dopiero w szkole, podczas gdy już w okresie przedszkolnym można zauważyć objawy, które cechują tzw. dzieci ryzyka dysleksji.

 • opóźniony rozwój mowy
 • mała sprawność i koordynacja ruchów podczas zabaw ruchowych, samoobsługi, rysowania i pisania (brzydkie pismo)
 • wadliwa wymowa, trudności z wypowiadaniem się złożonych słów, błędy gramatyczne
 • trudności z różnicowaniem głosek podobnych oraz z wydzielaniem sylab, głosek ze słów i ich syntezą
 • trudności z wykonywaniem układanek i odtwarzaniem wzorów graficznych
 • oburęczność
 • mylenie prawej i lewej ręki
 • trudności w czytaniu pomimo dobrej inteligencji oraz braku zaniedbania środowiskowego i dydaktycznego
 • trudności z opanowaniem poprawnej pisowni

Diagnoza dysleksji rozwojowej:

 • prawidłowy rozwój intelektualny
 • stwierdzone zaburzenia funkcji percepcyjno – motorycznych
 • obserwowane objawy utrzymujące się od początku nauki szkolnej
 • brak poprawy, pomimo systematycznych ćwiczeń pisania i/lub czytania oraz usprawniających stwierdzone dysfunkcje (trwających conajmniej 2 lata).

Na badanie pod kątem diagnozy dysleksji rozwojowej warto przynieść:

 • zeszyty szkolne ze wszystkich etapów kształcenia i do różnych przedmiotów (w tym do języka polskiego)
 • materiały dokumentujące dodatkową pracę na rzecz poprawienia pisania i/lub czytania (zeszyty ćwiczeń, książki, itp.)
 • opinię ze szkoły wypełnioną przez polonistę i wychowawcę

Dodatkowe informacje

Proponowane ćwiczenia:

Seria Ortograffiti

Program Dyslektyk